Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

PET SHOPLARA YENİ DÜZENLEME –2

PET SHOPLARA YENİ DÜZENLEME –2

            İş yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler bir dilekçe ile yönetmelikte sözügeçen  bilgi ve belgeleri eksiksiz tamamlayarak il müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek. Bu belgeler,  Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Başvuru Dilekçesine uygun olarak işyeri sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi, İş yerinin, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren teknik resim kurallarına göre hazırlanmış vaziyet ya da hâlihazır planı,  İş yerinin tüm bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği ve adresi, bağlı bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi; şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ile resmi kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor; derin kuyulardan suyun temin edilmesi halinde ise, Devlet Su İşlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi ve analiz raporu ve tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yönetim kurulu kararı olarak sayılmış bulunuyor Bu bilgi ve belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesince incelenecek Belgelerin uygun bulunması halinde; yer seçim komisyonu tarafından yerinde inceleme yapılacak. Yer seçim raporuna ait esaslar Bakanlıkça belirlenecek.Yer seçim raporuna göre uygun bulunan yerlere, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Kuruluş İzin Belgesi’ne uygun olarak Kuruluş izni verilecek. Kuruluş izni üç ay için geçerli olacak. Bu süre içinde iş yerlerini hazır hale getiremeyenlere, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, üç ay daha ek süre verilebilecek. Ancak, ilave süre uzatımı yapılamayacak.İş yeri açacak gerçek ve tüzel kişiler, çalışma izni alabilmek için gerekli belgelerin yer aldığı bir dilekçe ile il müdürlüğüne müracaat edecekler. Bu belgeler, muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanelerinde çalışan ve hizmet içi eğitim belgesi olan veteriner hekimle yapılmış en az bir yıllık bölge veteriner hekimler odası onaylı noter tasdikli veteriner hekim sözleşmesi, eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcinin çalışma izni verecek kurumca onaylı uzmanlık belgesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı fotokopisi, satış yerleri için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim sertifikasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı fotokopisi ve belediyeden alınmış işyeri ruhsatı olarak belirtiliyor.Başvuru, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesi müdürlüğünce incelenecek.Belgelerin uygun bulunması halinde; mahallinde yapılan inceleme sonunda  Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 İş Yeri Açma Raporu düzenlenecek.  İş yeri açma raporuna istinaden mevzuata uygun bulunan yerlere, mülki idare amirinin onayı alındıktan sonra il müdürlüğünce çalışma izni verilecek. Gerçek ve tüzel kişiler adına, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 İş Yeri Çalışma İzin Belgesi düzenlenecek. Çalışma izni verilmiş iş yerlerine ait bilgiler bölge veteriner hekimler odasına bir yazı ile bildirilecek.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi