Meral Akşener'in yeni sloganı

Meral Akşener'in yeni sloganı
Çu­ku­ram­ba­r’­da bir pla­za­da se­çim mer­ke­zi oluş­tu­ran Ak­şe­ner tü­zük kon­gre­si ça­lış­ma­la­rı­nın An­ka­ra aya­ğı­na start ve­re­cek.
MHP li­de­ri Dev­let Bah­çe­li­’nin, “Ha­nı­me­fen­di bi­raz din­le­ne­ce­k” açık­la­ma­sı ile 1 Ka­sı­m’­da mil­let­ve­ki­li ada­yı gös­ter­me­di­ği Me­ral Ak­şe­ner, iki ay ara­dan son­ra An­ka­ra­’ya çı­kar­ma ya­pa­cak.
Çu­ku­ram­ba­r’­da bir pla­za­da se­çim mer­ke­zi oluş­tu­ran Ak­şe­ner tü­zük kon­gre­si ça­lış­ma­la­rı­nın An­ka­ra aya­ğı­na start ve­re­cek. Aday­lık ça­lış­ma­sı­na hız ve­ren Me­ral Ak­şe­ner, Fa­ce­bo­ok say­fa­sın­da des­tek­çi­le­ri­nin be­lir­le­di­ği, “Ül­kü­cü­ye mo­ral, MHP’­ye Me­ral ge­le­ce­k” slo­ga­nı­nı de­ğiş­tir­di. Sos­yal pay­la­şım he­sa­bın­da Ge­nel Baş­kan ada­yı iba­re­si bu­lu­nan ye­ni slo­gan, “Tür­ki­ye­’ye Mo­ral, MHP’­ye Me­ra­l” bi­çi­mi­ne ge­ti­ril­di.

Ola­ğa­nüs­tü tü­zük kon­gre­si için de­le­ge­ler­den no­ter­den im­za top­la­yan Ak­şe­ner, Si­nan Oğan ve Ko­ray Ay­dı­n’­a teş­ki­lat ve ta­ban­dan “or­tak ha­re­ket edi­n” me­sa­jı gel­di. Bu tep­ki­ler üze­ri­ne bu haf­ta Ak­şe­ner, Ay­dın ve Oğa­n’­ın bir ara­ya ge­le­cek­le­ri ve ay­rı ay­rı im­za top­lan­ma­ma­sı ko­nu­sun­da mu­ta­ba­ka­ta va­ra­cak­la­rı de­ğer­len­di­ri­li­yor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.