Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ-3

SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ-3

 Konusu ülke sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, teknoloji tabanlı yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik ile sonuçlanacak ve ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak temel araştırma aşamasını tamamlamış, uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme aşamasında olan projeler, bu Yönetmelik hükümlerine göre desteklenecek.
          
   Üretimde de kullanılabilecek özellikte olan ancak proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan makine/donanım alımları, kısmi olarak desteklenebilecek.
          
   San-Tez programı kapsamında projeler için verilecek destek hibe şeklinde olup, bu program çerçevesinde verilebilecek destekler, söz konusu program için Bakanlık bütçesinde öngörülen toplam ödeneği geçemeyecek.
          
    Destek kapsamına alınan proje bütçesinin Bakanlık ve firma payına düşen kısımları hesaplanırken proje ortağı firma mikro işletme ise proje toplam bütçesinin en az %15’ini nakdi olarak karşılayacak. Proje toplam bütçesinin en fazla %85’i ise Bakanlıkça karşılanacak.
         
    Proje ortağı firma küçük işletme ise proje toplam bütçesinin en az %20’sini nakdi olarak karşılayacak. Proje toplam bütçesinin en fazla %80’i ise Bakanlıkça karşılanacak.
        
   Proje ortağı firma orta büyüklükteki işletme ise proje toplam bütçesinin en az %25’ini nakdi olarak karşılayacak. Proje toplam bütçesinin en fazla %75’i ise Bakanlıkça karşılanacak.
        
   Proje ortağı firma büyük işletme ise proje toplam bütçesinin en az %35’ini nakdi olarak karşılayacak. Proje toplam bütçesinin en fazla %65’i ise Bakanlıkça karşılanacak.
        
   Kısmi destek oranı, bütçe ödenek miktarı da dikkate alınmak kaydıyla en fazla %40 olarak uygulanacak ve kalan tutar firma katkı payına eklenecek.
     
      Destek süresi proje bazında en fazla 24 aydır. Ancak projenin gereksinimlerine uygun olarak en fazla proje süresinin 1/4’ü kadar ek süre verilebilecek.
          
      San-Tez programı kapsamında, genel olarak alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri, danışmanlık ve hizmet alım giderleri, yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri, personel giderleri,  proje kurum hissesi ve nakliye, sigorta ve gümrük giderleri desteklenebilecek.
          
       Desteklenmeyen giderler ve desteklenen harcama ve giderlere uygulanacak kısıtlamalara ilişkin hususlar uygulama usul ve esaslarında belirlenecek.
          
   Kurum hissesi proje bütçesinde ayrı bir kalem olarak belirlenecek ve toplam proje bütçesine eklenecek.
         
    Kurum hissesi, ilgili proje yürütücüsünün uygun görüşü ve ilgili kurumun üst yöneticisinin kararı ile kurumun Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere harcanacak. Kurum hissesi, proje hesabı dışında başka bir hesapta tutulamayacak. Harcamaların mevzuata uygunluğu konusundaki sorumluluk projenin yürütüldüğü kuruma ait olacak..
        
    Kurum hissesi, sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden itibaren harcanamayacak ve kalan miktar firma ve Bakanlığa projeye katkıları oranında iade edilecek.


Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi