Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ-4

SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ-4

Proje başvuruları San-Tez programının uygulama usul ve esaslarında belirlenen içerik ve biçime uygun olarak Genel Müdürlüğe yapılacak.
 
 Projelerin başvuru, değerlendirme ve karar süreçlerini kapsayan duyurular Bakanlık internet sitesinden yapılacak..
 
San-Tez projelerinin ön değerlendirmesi, Genel Müdürlükçe belirlenecek teknoloji alanları için ayrı ayrı oluşturulan San-Tez proje değerlendirme komisyonları tarafından yapılacak.
 
          
  San-Tez proje değerlendirme komisyonları, ilgili teknoloji alanında uzmanlığı bulunan öğretim üyeleri arasından Genel Müdürlükçe iki yıl süre ile görevlendirilen beş üyeden oluşacak ve en az üç üyenin katılımıyla toplanacak.
 
      
    San-Tez proje değerlendirme komisyonları tarafından yapılacak ön değerlendirmelerde, proje başvuru dokümanının bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu değerlendirilecek.
 
     
  Yapılan ön değerlendirme neticesinde, yatırıma veya temel araştırmaya yönelik olduğu anlaşılan projeler değerlendirmeye alınmayacak ve bu program kapsamında desteklenmeyecek.
 
    
     San-Tez projelerinin değerlendirmesi; San-Tez proje değerlendirme komisyonlarınca seçilen en az üç ve en fazla beş kişiden oluşan hakemler tarafından yapılacak. Hakemler, akademik kariyeri bulunan tercihen yükseköğretim kurumlarında veya araştırma kurumlarında görevli bilim insanları arasından ve gerek duyulması halinde ilgili kamu kurumlarında görevli uzman personel arasından seçilecek..
 
        
   Hakemler, San-Tez projelerini Genel Müdürlükçe yürürlüğe konulacak uygulama usul ve esaslarda yer alan kriterler çerçevesinde değerlendirecek.
 
        
     San-Tez projelerinin reddine veya kabulüne, proje değerlendirme toplantılarında hakemlerce karar verilecek.
 
    Yapılacak nihai değerlendirme için gerek duyulması halinde proje ortakları da proje değerlendirme toplantısına davet edilecek.
 
           
   Karar, Genel Müdürlük tarafından Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek..
 
           
   Yönetmelik çerçevesinde desteklenmesi uygun görülen projenin yürütüleceği kurum, proje yürütücüsü, ilgili firma ve Bakanlık arasında akdedilen sözleşme; projenin süresi ve toplam bütçesi, desteklenecek giderler, desteğin aktarma dönemleri ve miktarı, proje kapsamında satın alınan malzemeler ile makine ve donanımın proje bitimindeki mülkiyet hususu, fikri ve sınai mülkiyet hakkı paylaşımı, proje personel ödemeleri, projede meydana gelecek değişiklikler ve ödenek aktarımı hususu, proje yürütücüsünün ve firmanın sorumlulukları, projenin sonuçlandırılması veya sözleşmenin fesih edilmesi ve idari ve mali konulardaki hükümler ile diğer hususları kapsayacak.
 
        
   Desteklenen projelerde bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla sözleşmede belirtilenlerin dışında herhangi bir ödeme yapılmayacak. Destek miktar ve dönemleri yılı bütçe kanunlarında bu amaçla tefrik edilen ödenek miktarına ve yıl içinde yapılan ayrıntılı harcama programına uygun olarak belirlenecek.
 
           
  Kararın ilan tarihini takip eden altı ay içerisinde sözleşmesi yapılmayan projeler iptal edilmiş sayılacak.
 
           
   Yeni Yönetmeliğe göre hazırlanacak tüm sözleşmelere, sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı açıkça belirtilecek.
 


Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi