Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

TARIMDA AR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ-1

TARIMDA AR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ-1

                 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, çiftçiler, tarımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması ve tarım sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla, uygun görülen araştırma geliştirme projelerine doğrudan destekleme ödemesi yapılmasını sağlamak üzere çıkarılan “Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ” (tebliğ no. 2011/4) 9 şubat 2011 tarih ve 27841 sayılı resmi gazetede yayımlandı.
                 Yeni Tebliğ, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve özel sektör tarafından yürütülen, sonuçları doğrudan uygulamaya aktarılabilecek Ar-Ge projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Bu Tebliğ 17/3/2008 tarihli ve 2008/13418  sayılı Araştırma ve Geliştirme Projelerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmış bulunuyor..
            Tebliğde geçen; “ Ar-Ge projesi” deyimi,  başlama ve bitiş tarihleri belli olan, süresi içerisinde yürütülme usul, esas, materyal ve metodu belirtilen, bilimsel ve teknolojik iyileştirmeye yönelik Araştırma ve Geliştirme Projelerini, “Araştırma Tavsiye Komitesi” Mastır plan çerçevesinde oluşturulan araştırma projelerinin değerlendirildiği komiteleri, “Bilim Kurulu” Mastır plan çerçevesinde oluşturulan Araştırma Tavsiye Komitesinin en az üç üyesinden oluşan kurulu, “ Danışman” Uzmanlığından yararlanılmak üzere projelerde geçici olarak görevlendirilen uzmanı, “ Kurul” Bakanlıkça desteklenecek araştırma-geliştirme projelerinin değerlendirildiği ve nihai kararların alındığı Değerlendirme Kurulunu, “ Proje İzleme Grubu” Ar-Ge projeleri yerinde izleyen grubu, “ Proje Yürütücüsü”  Projenin hazırlanması ve yürütülmesinde bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğu taşıyan araştırmacıyı, “Sekretarya” TAGEM bünyesinde oluşturulan ve Kurulun sekretarya görevini yürüten birimini, “TAGEM” Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü ve “Yürütücü Kurum” Projenin fiilen yürütüldüğü üniversiteleri, sivil toplum örgütlerini, meslek kuruluşlarını, çiftçi örgütlerini ve özel sektörü ifade ediyor.
            Tebliğin 8. maddesi kapsamında, proje başvuru dönemi ve Kurul tarafından karar verilen Ar-Ge öncelikleri Sekretarya tarafından ilan edilecek..
            Yeni teklif projeler, ilanda belirtilen süre içinde TAGEM’e iletilecek..
            Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yürütücüsü ile TAGEM Genel Müdürü arasında sözleşme imzalanacak.
            Sözleşme; Bakanlıkça hazırlanan Proje Sözleşme Formuna göre düzenlenecek, tarafların hak ve yükümlülükleri ile idari, mali hükümleri ve diğer hususları kapsayacak.
            Projelerin öngörüldüğü şekilde yürütülüp yürütülmediği, proje gelişme raporlarına göre Sekretaryanın oluşturduğu İzleme Grubu tarafından izlenecek.
            Proje gelişme raporları, Bakanlıkça hazırlanan proje gelişme raporu formuna uygun olarak hazırlanacak ve sözleşmede belirtilen süreler sonunda proje yürütücüsü tarafından sekretaryaya iletilecek. Proje gelişme raporlarının hangi sıklık ve kapsamda hazırlanacağı projenin özellikleri dikkate alınarak sözleşmede belirlenecek.
            Sekretarya, proje hakkında her zaman bilgi alabilecek. Gerektiğinde uzman kişi veya kişilere yerinde inceleme yaptırabilecek
             Projenin tamamlanmasını müteakip proje yürütücüsü en geç iki ay içinde Bakanlıkça hazırlanan proje sonuç raporu formuna uygun olarak hazırlayacağı proje sonuç raporunu, Kurula iletilmek üzere Sekretarya’ya teslim edecek..

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi