Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

TARIMDA AR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ-3

TARIMDA AR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ-3

               Ek ödenek veya süre uzatımında projelere öngörülmeyen giderler için; proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine Kurul tarafından ek destek verilebilir ancak verilebilecek bu ek destek Bakanlıkça verilen desteğin % 10'unu geçemeyecek.  Proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine Kurul tarafından proje süresi uzatılabilecek..
            Bakanlık tarafından desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan bilgi, eser, buluş (patent, faydalı model) ve teknoloji gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar proje sözleşmesi ile düzenlenecek ve bu şekilde yürütücü kuruma devredilebilecek.
            Proje yürütücüleri, Bakanlığın desteğini belirtmek şartıyla, yurtiçinde veya yurtdışında araştırma ile ilgili makale yayımlayabilecek ve tebliğ sunabilecek.
            Yayımlanan makaleler ve sunulan tebliğlerin bir örneğinin Sekretaryaya gönderilmesi zorunlu bulunuyor.
                Gizlilik gerektiren hallerde, koşullara uyulması yayın yapanların sorumluluğunda.
            Proje yürütücüsü ve proje sözleşmesinde imzası olan kişi, kurum ve kuruluşlar ; kamu kurumlarının uymak zorunda oldukları etik davranış ilkelerini düzenleyen tüm mevzuat hükümlerine uymak ve uyulmasını sağlamak, insan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde, tüm mevzuat hükümlerine ve uluslararası etik ilkelerine uygun hareket etmek ve projenin yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak zorundalar.
            Bu ilkelere uyulmadığı durumların Kurul tarafından tespiti halinde yürürlükteki mevzuata göre hareket edilecek.
            Yeni Tebliğ çerçevesinde mücbir sebep sayılabilecek hususlar , 17. maddede; kısmi veya genel seferberlik ilanı, grev, sabotaj, nükleer patlama veya sızıntıların meydana getirdiği sonuçlar, yangın, sel, deprem veya diğer doğal afetler ve salgın hastalıklar, ağır ekonomik bunalım nedeni ile olağanüstü hal ilanı, Hükümetin ya da Bakanlığın Ar-Ge desteğini iptal etmesi veya Bakanlık dışında bir kuruma devretmesi ve desteklenen projenin yürütülmesini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte bitki ve hayvan salgın hastalığının ortaya çıkması olarak sayılıyor.
            18. maddede belirtilen cezai yükümlülükler kapsamında, destekleme ödemesinden yararlanmak üzere gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar Ar-Ge desteklerinden mahrum bırakılacak. 
            Haksız yere destekleme ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde ödenen miktar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeye neden olan belgeleri düzenleyen gerçek/tüzel kişilerden geri alınacak..
            Proje yürütücüsünün sözleşmede belirtilen çalışmalarını yerine getirmediğinin  Tebliğin 11 inci maddesine göre belirlenmesi halinde, yapılan destekleme ödemeleri kendilerinden yasal faizleri ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilecek..
            Yeni tebliğin yürürlüğe girişi ile, 6/2/2009 tarihli ve 27133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma-Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/26) yürürlülükten kaldırılıyor.
            Yeni Tebliğ yayımı tarihi olan 9 şubat 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunuyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi