Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

TARIMSAL ÜRETİME DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETMEKREDİSİ KULLANDIRILMASI “

TARIMSAL ÜRETİME DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETMEKREDİSİ KULLANDIRILMASI “

TARIMSAL ÜRETİME  DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETMEKREDİSİ KULLANDIRILMASI

“T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 2011/1240  sayılı karar ; 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2011 tarihinde kararlaştırılmış ve 6 ocak 2011 tarih ve 27807 sayılı resmi gazetede yayınlanmış bulunuyor Kararda, üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK)'nin kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla;  Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek veya tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka ve TKK tarafından 1/1/2011-31/12/2011 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konulan itibarıyla belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilecek.
               Buna göre, hayvansal üretim konusunda, Damızlık sığır yetiştiriciliği (etçi - süt)ne % 100 indirim oranı ile ve 7.500-000 TL kredi üst limitinde , Damızlık düve yetiştiriciliğine % 100 oranda ve 7.500.000 TL limitinde,  Büyükbaş / Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine % 100 oranda ve 3.000.000 TL limitinde, Büyükbaş hayvan besiciliğine % 100 oranında ve 3.000.000 Tl limitinde, Küçükbaş hayvan besiciliğine % 100 oranında ve 1.500.000 TL limitinde,  Tarımsal sulamada % 100 oranında ve 1.500.000 TL limitinde, diğer üretim konularından kontrollü örtüaltı tarımına % 50 oranında 7.500.000 TL limitinde, iyi tarım uygulamaları/ organik tarım su ürünlerine % 50 oranında 3.000.000 TL limitinde, sertifikalı tohum, fide, fidan yurt içi üretimi/kullanımı ve standart fidan yurt içi üretimi/kullanımına % 50 oranında 1.500.000 TL limit içinde, kanatlı sektörüne % 50 oranında 1.500.000 TL limit içinde, arıcılık için % 50 oranında 1.500.000 TL limit içinde, tarımsal mekanizasyon ve diğer üretim konularına % 50 oranında 1.500.000 TL limit içinde kredi kullanılabilecek.
Banka ve TKK tarafından bu kapsamda kendi iştiraki olan tüzel kişilere kredi kullandırılmayacak.
Tarımsal işletmelerinde; güneş, rüzgâr, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen Yeşil Enerji'yi halen kullanmakta olan ya da yeşil enerji sistemlerini kurmak isteyen üreticilere, kredi konuları itibarıyla uygulanan indirim oranlarının 10 puan fazlası uygulanacak. Ancak, indirim oranı hiçbir konuda % 100'ün üzerinde olamayacak.
Mevcut kurulu işletmelerin satın alınmasına yönelik olarak kullandırılacak kredilerde, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla öngörülen indirim oranlan ve kredi üst limiti dikkate alınacak.
Birden fazla konuda kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti; krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenecek Ancak, kredi konulan itibariyle belirlenen kredi üst limitleri aşılamayacak.
Yeni  Karar kapsamında açılacak kredilerin vadeleri işletme kredilerinde 24 ayı, yatırım kredilerinde 7 yılı geçmemek üzere Banka ve TKK tarafından kendi uygulamaları esas alınarak belirlenir. Kredi kullandırımlarında, konularına göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak hazırlanacak ve Resmî Gazete'de yayımlanacak tebliğde belirlenecek teknik kıstaslar esas alınacak..
 Tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya bu hesaplarda kayıtlı olan borçları ertelenmiş veya taksitlendirilmiş veya yeniden yapılandırılmış olup, geri ödeme süreci devam eden üreticilere Banka ve/veya TKK tarafından bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmayacak.
Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihinden itibaren geciken tutarlar için bu Karar hükümleri uygulanmayacak. Vade tarihinden itibaren bu krediler Banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilecek.
Karar kapsamında açılacak kredilerin borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri Bankanın ve TKK'nın usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülecek. Bu Kararda yer almayan hususlarda Bankanın ve TKK'nın tarımsal kredilere ilişkin usul ve mevzuatı uygulanacak.
Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmayacak.
Hazine Müsteşarlığı gerektiğinde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili..
Yeni Karar 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi olan 6/ 1/2011 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunuyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi