Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME -1

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME -1

Tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanan yeni “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (  Tebliğ No. 2014/15 )” 4 temmuz 2014 tarihli ve 29050 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

       
Bu Tebliğ, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, desteklemeye başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsıyor.
       
  Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun  9 uncu maddesi, 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ve 7/4/2014 tarihli ve  2014/ 6091 sayılı 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 8 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunuyor.
       
  Tebliğde geçen; “ AKS belgesi” İl/ilçe müdürlüğü onaylı AKS’den alınan belgeyi, “Arıcılık kayıt sistemi (AKS)” Arıcıların "Arılık ve Koloni Bildirim Formu" beyanına istinaden il müdürlükleri tarafından tutulan kayıt sistemini, “ Bakanlık” Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, “ Başkanlık” Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını, “ Banka” T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü, “ Çiftçi”  Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresinde tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri, “ Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS)”  16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını ve buna bağlı kayıt sistemlerini, “ ÇKS belgesi”  Tarımsal işletmelerin 2014 yılı üretim sezonu bilgilerini içeren, il/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS’den alınan belgeyi, “ Gelir makbuzu” Tarımsal danışmanlık hizmeti veren dernek/vakıf, üretici örgütü ve ziraat odalarınca, tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun makbuzu, “ Hayvan kayıt sistemi” 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı Türkvet veri tabanını, “ Hizmet alım/satım faturası” Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlarca, tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun faturayı, “ İl/ilçe müdürlüğü”  Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini, “ İl teknik komitesi” Yönetmelik ile her ilde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesini, “ Koyun-keçi kayıt sistemi”  2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre oluşturulan kayıt sistemini, “ Merkez teknik komitesi” Yönetmelik ile merkezde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık merkez teknik komitesini ve “Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS)” Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını ifade ediyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi