Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME-2

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME-2

Tebliğde geçen “Pasaport” kelimesi ;  hayvanlar kulak küpesi ile tanımlanıp veri tabanına işlendikten sonra hayvan hakkında gerekli bilgileri içeren ve bilgisayardan il ve ilçe müdürlüğü tarafından çıktısı alınarak hayvan sahibine verilen belge veya listeyi, “Serbest meslek makbuzu” Tarımsal danışmanlık hizmeti veren serbest tarım danışmanınca, tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun makbuzu, “Serbest tarım danışmanı” Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri, “Sertifika” Yönetmelik hükümlerine göre kişilere verilen Tarım Danışmanı Sertifikasını, “SGK” Sosyal Güvenlik Kurumunu, “Sivil toplum örgütleri” Tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif, birlik, dernek ve vakıflar ile gönüllü kuruluşları, “Su ürünleri kayıt sistemi (SKS)” Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemini, “Su ürünleri yetiştiricilik belgesi” Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeyi, “Tarım danışmanı” Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri, “Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları” Sivil toplum örgütlerinden, tarım danışmanı istihdam etmek suretiyle danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme sahiplerince, ilgili mevzuata göre kurulan ve yetki belgesine sahip tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları, “Tarımsal danışmanlık hizmetleri” Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetleri “Tarımsal danışmanlık şirketi” Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve yetki belgesine sahip danışmanlık şirketini, “ Tarımsal işletme” Üretim faktörlerini kullanarak, bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave olarak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletmeyi, “Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği (TYDD)” Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunduğu her tarımsal işletme için ödenen desteği, “Uygulama esasları” Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarını, “Üretici örgütleri” Yetki belgesine sahip, sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini, “Yetki belgesi (TDYB)” Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kişi ve kuruluşların tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki belgesini, “Yönetmelik” Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliği, “ Yerleşim yeri adresi” 15/12/2006 tarihli ve 26377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre sürekli kalma niyetiyle oturulan yeri, “ Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi” Kişinin yerleşim yerini veya diğer adreslerini gösteren belgeyi ve “Ziraat odaları” 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununa göre kurulmuş,çiftçilerin üye oldukları ve yetki belgesine sahip meslek kuruluşlarını deyimliyor.


Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi