Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

TERÖRİZMİN FİNANSMANINDA MALVARLIĞININ DONDURULMASI-1

TERÖRİZMİN FİNANSMANINDA MALVARLIĞININ DONDURULMASI-1

                  Terörizmin finansmanı şüphesi durumunda şüphelilerin malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin karar alınma usulüne yeni düzenlemeler getirildi. Yeni düzenlemeleri içeren 12 sıra no.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği 21 haziran 2014 tarihli ve 29037 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunuyor. Tebliğde belirtildiği üzere;   31/5/2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin  14 üncü maddesinde malvarlığının dondurulması kararlarının yerine getirilmesinden Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının sorumlu olduğu düzenleniyor.

         Yönetmeliğin 15 inci maddesinde ise dondurulmasına karar verilen malvarlığının, mülkiyeti ilgili gerçek veya tüzel kişide kalmak üzere, Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde Başkanlığın izniyle yönetileceğine ilişkin hususlar yer alıyor. Ayrıca Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde, anılan hususlara ilişkin Başkanlığın görev ve yetkileri belirtiliyor.

           Bu düzenlemeler kapsamında 12 sıra no.lu yeni Tebliğin konusunu, malvarlıklarının dondurulması kararlarının gereğinin, 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak nezdinde malvarlığı bulunduran ya da malvarlığı kaydı tutan kişi, kurum ve kuruluşlarca (uygulayıcılar)  yerine getirilmesi ve dondurulan malvarlıklarının Başkanlıkça verilecek izin kapsamında Kanun hükümlerine uygun olarak yönetilmesine ilişkin açıklamalar oluşturuyor..

           Yeni düzenleme uyarınca; Başkanlık malvarlığının dondurulması kararlarını; taşınmazların dondurulmasını sağlamak üzere, tapu kütüğüne şerh verilmesi talebiyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, kara, deniz ve hava ulaşım araçlarının dondurulmasını sağlamak üzere bunların kayıtlı bulunduğu sicillere şerh verilmesi talebiyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, her türlü hesap, hak ve alacakların dondurulmasını sağlamak üzere banka veya diğer malî kurumlara, şirketteki ortaklık paylarının dondurulmasını sağlamak üzere, ilgili şirket yönetimi ve şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve gerekli gördüğü ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bildirecek.

            Başkanlıkça bildirimde bulunulan uygulayıcılardan; nezdinde malvarlığı bulundurmayanlar ya da malvarlığı kaydı bulunmayanlar buna ilişkin bilgiyi, malvarlığı ya da malvarlığı kaydı bulunanlar ise dondurma işleminin yapıldığına ve dondurulan malvarlığına ilişkin bilgileri, resmi talebin kendilerine ulaşmasını takiben yedi gün içinde kendilerine yapılan bildirimde kullanılan tebliğ yöntemini kullanarak Başkanlığa bildirecekler.

             Nezdinde malvarlığı bulunduğunu ya da malvarlığı kaydı tuttuğunu Başkanlığa bildiren uygulayıcılar, dondurma kararının kaldırılması halinde, bu kararın uygulandığına dair bilgiyi de belirtilen usul ve esaslar dâhilinde Başkanlığa iletecekler.

            Bu kapsamda asgari olarak ;  taşınmazlar için tapu senedinde yer alan bilgiler ile var ise taşınmaz üzerindeki diğer şerh ve kayıtlar, kara, deniz ve hava ulaşım araçları için ilgili sicillerinde yer alan kayıt bilgileri ile var ise bunlar üzerindeki diğer şerh ve kayıtlar, banka ve diğer mali kurumlardaki malvarlıkları için iş ilişkisinin türü, müşteri/hesap numarası, hak ve alacakların miktar/tutar ya da bakiyesi ve şirketlerdeki ortaklık payları için, şirketin unvanı, vergi kimlik numarası, ortaklık payları ve ortaklığa ilişkin diğer kayıt ve şerhler ile gerekli görülen diğer bilgiler Başkanlığa iletilecek.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi