Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

TERÖRİZMİN FİNANSMANINDA MALVARLIĞININ DONDURULMASI-4

TERÖRİZMİN FİNANSMANINDA MALVARLIĞININ DONDURULMASI-4

Şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar Başkanlığın internet sitesinde yayımlanan formları doldurmak suretiyle yapacakları izin başvurularında;  son iki yıla ilişkin mali tablo, defter, belge ve kayıtları, bir yıl içerisinde yapmaları gereken ödemeleri aylık dönemler itibarıyla gösterir tablo ile bu ödemeleri tevsik edici belge ve kayıtları, izin kapsamında işlem yapılacak banka hesap bilgilerini ve tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin kimlik belgesinin örneğini Başkanlığa ibraz edecekler. İhtiyaç halinde belgelerin değerlendirilmesine ilişkin olarak yeminli mali müşavir, bağımsız denetçi veya Başkanlıkça uygun görülecek diğer birimler tarafından düzenlenecek raporlar Başkanlıkça talep edilebilecek.

              
Başkanlık izin başvurusunun değerlendirilmesi sırasında BMGK’nın 1452 (2002) sayılı kararı ile müteakip kararlarında öngörülen prosedürleri de gözetecek. Bu kapsamda Başkanlık tarafından uygun görülmesi halinde, tasarruf yetkisinin kullanılması için harcama tutarı ve dönemlerini içeren izin belgesi düzenlenecek.

            
Ayrıca Başkanlık tarafından belirli koşullar veya sınırlar dâhilinde bir defaya mahsus veya süreli olarak da izin verilebilecek.

            
İzin belirli koşullar veya sınırlar dâhilinde bir defaya mahsus ya da süreli olarak verilebilecek. Başkanlıkça düzenlenen izin belgesinin bir nüshası başvuru sahibine verilecek. Bir nüshası ise izin kapsamında işlem yapılacak olan hesabın bulunduğu banka/finansal kuruluşa Başkanlık tarafından intikal ettirilecek. İzin belgesinde, işlem yapılabilecek banka/finansal kuruluş adı, şubesi ve hesap bilgileri belirtilecek .

                 
İlgili banka/finansal kuruluş, izin belgesi ile kendisine müracaat eden kişinin işlemini yapmadan önce; izin belgesinin aslı üzerinden kendindeki nüsha ile teyidini yapacak. İzin belgesi kapsamında yapılacak tüm işlemler banka hesapları üzerinden yapılacak. Tüzel kişiyi temsile yetkili kişiye nakden ödeme yapılamayacak.

            
Malvarlığı dondurulan şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlara dondurma kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yapılacak her türlü ödeme, ancak bunlara ait bir banka hesabına yapılabilecek. Bu kapsamda malvarlığı dondurulan şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar, faaliyetlerinin devamını temin etmek üzere mal ve hizmet alım satımı yaparken veya alacaklarının tahsilini yaparken nakit kabul edemeyecekler. Bunlar tarafından yapılacak tüm tahsilatlar pos cihazları kullanılarak ya da banka hesapları üzerinden yapılabilecek.

            
Şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar, izin kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler ile Başkanlıkça istenen mali tablo, bilgi ve belgeleri kendilerinden istenen şekil, kapsam ve sürelerde Başkanlığa bildirecek.

           
  Başkanlık, gerek gördüğü hâllerde malvarlığına erişim çerçevesinde verdiği iznin kapsamını veya süresini değiştirebilir veya izni iptal edebilecek. Değişiklik veya iptal kararı, izin kararının bildirilmesinde uygulanan usul ve esaslara uygun olarak Başkanlıkça ilgili taraflara bildirilecek..

           
  Malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyonlar kıymetli evrak üzerindeki tasarruf yetkisini ancak bu kıymetli evraka ilişkin olarak Başkanlıkça düzenlenen izin belgesi ile birlikte kullanabilecekler.

           
Malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyonlara kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten sonra finansal kuruluşlar tarafından çek karnesi verilemeyecek. Bu tarihten önce verilmiş olan çek karnelerine ilişkin bilgiler, resmi talebin kendilerine ulaşmasını takiben yedi gün içinde finansal kuruluşlar tarafından kendilerine yapılan bildirimde kullanılan tebliğ yöntemi kullanılarak Başkanlığa bildirilecek. Yine bu tarihten sonra malvarlığı dondurulan kişi tarafından izin belgesi olmaksızın kendi namına veya hamiline düzenlenmiş bir çekin finansal kuruluş nezdinde tahsile verilmesi halinde çek ödenmez ve durum Başkanlığa bildirilecek.

           
Malvarlığının dondurulması kararından sonra malvarlığı dondurulan kişi tarafından karara aykırı olarak yapılan her türlü işlem hükümsüz olacak.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi