Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİNE YASAL DÜZEN-4

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİNE YASAL DÜZEN-4

         

Birim yönetimi ile tütün bağımlılığı tedavisi ve eğitiminden sorumlu olacak,  Yönetmelikte öngörülen eğitimleri ve katılımcı belgesi almış bir tabip bulunması mecburi. Birimde birden fazla tabip bulunması durumunda sorumlu bir tabip belirlenecek.              

Asgari bir adet hemşire bulundurulacak. İhtiyaca göre çalışan hekim sayısı kadar hemşire bulundurulabilecek. Hemşirenin  Yönetmelikte öngörülmüş eğitim ve katılımcı belgesi almış olması tercih sebebi olacak. Hastaların ilk kayıtlarından ve dosyalarından sorumlu olacak asgari bir tıbbi sekreter bulunacak. Katılımcı belgesine sahip bir psikolog bulunacak. Ancak ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında ayrıca psikolog istihdamı şartı aranmayacak.            

Birimlerde çalıştırılmaya başlanılan  personelin kimlik bilgileri, eğitim programına dâhil edilmeleri amacıyla en geç iki ay içinde Müdürlük tarafından Genel Müdürlüğe bildirilecek.  Hasta kayıt bölümü, birime müracaat eden tütün bağımlılarının randevularının verildiği, dosyalarının açıldığı, bilgisayara kayıtlarının yapıldığı ilk müracaat noktası olacak. Bekleme salonu, yeterli güç ve büyüklükte havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemlerine sahip, duvarlarında tütün ve ürünlerinin zararlarını gösterir afiş ve panoların asılı olduğu, broşür-video gibi görsel yayınlarla tütün ve ürünlerinin zararlarının anlatıldığı, hastaların randevu saatlerini bekleyebileceği ve yeterli büyüklükte alana sahip kapısı ile ana giriş ve koridordan ayrılmış olan kısım olarak düzenlenecek.. Poliklinik muayene odaları iki bölümden oluşacak. Bu bölümlerden birinde poliklinikler için belirlenen araç ve gereçler bulunacak. Diğer bölüm ise, hasta ile görüşme odası olarak düzenlenecek ve yönetmelikte sayılan  malzemeleri ihtiva edecek.             

 Hemşire istasyonu; koridor, bekleme salonu ve muayene odalarına hâkim bir konumda ve koridorun genişliğini etkilemeyecek şekilde, banko veya masa ve sandalyeden oluşmuş hemşirelerin boş zamanlarında oturabileceği kısmı ifade edecek. Numune alma odası, tabip tarafından istenilen tetkik ve tahliller için hastadan kan veya idrar alınmasına uygun, poliklinik ve laboratuvarlara yakın, hijyen şartlarına sahip lavabosu olan kısmı ifade edecek. Bu bölüm sağlık kurum ve kuruluşlarında mevcut bulunması hâlinde ayrıca istenmeyecek. Kurulu laboratuvarı bulunmayan birimler hizmet alımı ile başka bir laboratuvardan karşılayabilecekler.

  Birimler, yönetmeliğe ekli EK-2’de yer alan iş akış şemasına uygun olarak hasta kabul, muayene ve takiplerini; EK-3’teki iş akış şemasına göre de tedavilerini düzenleyecekler.  Sorumlu tabip, birimle ilgili yönetim işlerinden sorumlu olacak.  Tabip, bilimsel geçerliliği olan tedavi protokollerine göre hastalara tedavi uygulamak, hastaları tıbbi yönden izlemek, tedavi seansları ile ilgili hastanın dosyasına gözlem notunu kaydetmek, bu Yönetmeliğe uygun idari ve tıbbi tedbir ve şartları gözetmek, akut komplikasyonlarda ilk müdahaleyi yapmak ile sorumlu tabip tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü. Sorumlu tabip de aynı zamanda bu hizmetlere katılacak.             

Hemşire, hastanın her türlü tıbbi bakımını sorumlu tabibin direktiflerine göre yapmak, tabibin talimatları doğrultusunda hastalara eğitim vermek, rutin hasta takiplerini yapmak, tedavilere ilişkin kayıtları tutmak ve ilgili mevzuat ile kendilerine verilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü olacak. Tıbbi sekreter, hastaların birim ilk kayıtlarını yaparak dosyalarını açmak, kontrol randevularını verip takiplerini yaparak randevu verilmiş hasta dosyalarını, muayene veya kontrol tarihinden en az bir gün önce hastadan sorumlu olan tabip veya hemşireye teslim etmek ve muayene sonrasında dosyanın muhafazasını sağlamak ile sorumlu tabip tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek ile yükümlü olacak.. Psikolog, tabibin gözetim ve denetimi altında mesleki yöntem ve teknikleri uygulayarak hastaların psikolojik sorunlarının çözümlenmesine yardım edecek, birimlerde hastaların tabiple iletişim ve işbirliği kurmasında yardımcı olacak, hastadan alınan bilgiler ve hastanın birim bünyesinde iken gözlemlenen yaşayış ve davranışlarını izleyecek, bulguları ilgili tabibe bildirecek.               Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip, hemşire ve psikolog unvanını haiz sağlık personeli, görev yaptıkları özel veya resmî kurumlar aracılığı ile tütün bağımlılığı tedavisi eğitimi programına müracaat edebilecek. Herhangi bir kurumda görev yapmayanlar şahsen müracaat edebilecekler. Başvuru dilekçeleri ve ilgili kurumun uygunluk yazıları Müdürlükçe Bakanlığa gönderilecek. Bakanlıkça değerlendirme yapılır ve talebin uygun bulunması hâlinde aday, Bakanlıkça belirlenen eğitim grup ve tarihlerinde tütün bağımlılığı tedavisi eğitimi programına başlatılacak.         

Tütün bağımlılığı tedavisi eğitimi programı başlangıç ve bitiş tarihleri Bakanlıkça belirlenecek ve Müdürlük tarafından ilan edilecek. Eğitim programı uzaktan ve yerinde eğitim olacak şekilde iki aşamadan oluşur. Yerinde eğitim Bakanlıkça belirlenmiş eğiticiler tarafından, hasta başı eğitimi ve teorik ders şeklinde, uzaktan eğitim ise, ilan edilen internet adresine uzaktan eğitim merkezince katılımcılara gönderilen kullanıcı isim ve parolası kullanılarak giriş yapılması suretiyle verilecek. Eğitim programına katılan kursiyerin başarılı sayılması için, uzaktan eğitim merkezince yapılacak teorik sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alması gerekecek.               Yerinde eğitim programı toplam süresinin, saat olarak %5’inden fazla devamsızlık yapmış olanlar başarısız kabul edilecekler. Tütün bağımlılığı tedavisi eğitimi programında başarılı olanlara Bakanlıkça düzenlenmiş katılımcı belgesi verilecek. Tütün bağımlılığı tedavisi eğitimleri 21/8/2010 tarihli ve 27679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde verilecek.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi