Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna Uygulaması

Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna Uygulaması

   KDV de “Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna” uygulaması  18 Ağustos 2012 tarih ve 28388 sayılı resmi gazetede yayınlanan 120 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile duyuruldu.

    Tebliğde belirtildiği üzere, KDV Kanununun geçici 26 ncı maddesi ile “Birleşmiş Milletler (BM) temsilciliği, BM'ye bağlı program, fon ve özel ihtisas kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası; finansmanlarının bu kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla ilgili kurum, temsilcilik,program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye'deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde katma değer vergisi”nden istisna edilmiş bulunuyor.

     Aynı maddenin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 110 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin  (5) numaralı bölümünde istisna düzenlemesinin işleyişine yönelik açıklamalara yer veriliyor. Söz konusu maddeye, 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23 üncü maddesi ile 15/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklikle “Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO)temsilcilikleri ile bu Teşkilata bağlı fon ve özel ihtisas kuruluşları” dâhil edilmiş ve maddeye eklenen ikinci fıkra hükmü ile söz konusu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılmasına, indirim yoluyla telafi edilemeyen tutarların ise KDV Kanununun 32 nci maddesi hükümleri uyarınca talepleri doğrultusunda mükelleflere iadesine imkân tanınıyor.

       Bu çerçevede, istisna düzenlemesinin usul ve esasları 15/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş olup, 110 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5) numaralı bölümü yürürlükten kaldırılıyor. Bu düzenlemeler uyarınca ; istisnanın kapsamına, finansmanları söz konusu maddede belirtilen kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye'deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde;  Birleşmiş Milletler (BM) temsilciliği, BM'ye bağlı program, fon ve özel ihtisas kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) temsilcilikleri ile bu Teşkilata bağlı fon ve özel ihtisas kuruluşlarına resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları ve bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları ile bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası giriyor.

     Bu istisnanın uygulanmasında, Dışişleri Bakanlığınca söz konusu Kuruluşlar adına düzenlenecek "İstisna Belgesi" kullanılacak. Satıcılar kendilerine ibraz edilen istisna belgesini inceleyerek, mal ve hizmetlerin istisna kapsamına girip girmediğini tespit eder, kapsama giren mal ve hizmetlerin satışına ilişkin olarak düzenlenen faturada KDV hesaplamayacaklar. Kanunun geçici 26 ncı maddesinde sayılan kurumlar ve bunların temsilcilikleri adına düzenlenmesi gereken faturada, temsilcilik adı ve adresi, istisna belgesinin tarih ve numarası ve temsilcilik adına alım yapana ilişkin bilgilere (adı-soyadı, adresi, kimlik kartı numarası)yer verilir. Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde ilgililere ibraz edilmek üzere belgenin bir örneği satıcı tarafından alınacak.       İstisna kapsamında işlem yapan mükelleflere, istisna kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri vergiler, talepleri doğrultusunda iade edilecek.

     Bu kapsamda işlemleri bulunan mükellefler iade talep dilekçesi ile bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat edecekler. İade talep dilekçesine; istisnanın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi, yüklenilen KDV listesi, yüklenilen KDV tablosu, istisna kapsamındaki işlemlere ait satış faturaları listesi, dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi örneği (Takrir Yöntemi Kapsamında Akaryakıt, Doğalgaz, Motorlu Taşıt ve Taşınmaz Tesliminde Dışişleri Bakanlığından alınan Takrir Belgesinin örneği) eklenecek.

     İstisna kapsamında işlemleri bulunan mükelleflerin mahsuben iade talepleri, miktarına bakılmaksızın yukarıda sayılan belgelerin tam olarak vergi dairesine verilmesi kaydıyla mahsup talep dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla yerine getirilecek.

      200 TL’nin altındaki nakden iade taleplerinde de mahsuben iadeye ilişkin usul ve esaslar geçerli olacak. 200TL’nin üzerindeki nakden iade talepleri ise miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile yerine getirilecek.

      İade için teminat verilmesi de mümkün. Bu durumda iade talebi, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte teminatın gösterilip belgelerin tamamlandığı tarihte geçerlik kazanacak. Teminat vergi inceleme raporu veya YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile çözülecek.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi