Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

ÜRÜN BEDELLERİNDEN TAHSİLİ-1

ÜRÜN BEDELLERİNDEN TAHSİLİ-1

                                                           TARIMSAL PRİM BORÇLARININ SATILAN ÜRÜN BEDELLERİNDEN TAHSİLİ-1

Sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla ve prim borçlarına mahsuben kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen yeni “Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ”  1 mart 2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Yeni Tebliğ hükümleri yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girecek.   
      Bu Tebliğ, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesinin on ikinci fıkrası ile 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin  108 inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmış bulunuyor..    
  
  Bu Tebliğde geçen; “ Kanun”  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu, “ Kesinti” Tarımsal faaliyette bulunanların sattıkları ürün bedelleri üzerinden yapılan kesinti işlemini, “ Kesinti Bildirim Listesi” Örneği ek-1’de yer alan “Kesinti Bildirim Listesi”ni, “ Kesinti Muafiyet Belgesi” Örneği ek-2’de yer alan “Kesinti Muafiyet Belgesi”ni, “ Prim borcu” Tarımsal faaliyette bulunanların ödemekle yükümlü oldukları ve süresi içinde ödenmeyen primlerinin ödeme tarihindeki toplam tutarını, “ Kurum” Sosyal Güvenlik Kurumunu, “ Kurum hesabı” Sosyal Güvenlik Kurumunun anlaşması olan banka şubelerindeki ilgili hesaplarını, “ Sigortalı hesabı”  Tarımsal faaliyette bulunanlarla ilgili ödeme bilgilerinin kaydedildiği veri kütüğünü, “ Tarımsal faaliyet” Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkünde veya kamuya mahsus mahallerde; ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yoluyla yahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünleri elde edilmesini ve/veya bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından; muhafazasını, taşınmasını veya pazarlanmasını, “ Tarımsal faaliyette bulunanlar” Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı sayılanları ve “ Ürün bedeli” Kesinti işlemine konu olan tarımsal ürünün brüt satış tutarını ifade ediyor.      

Tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler , tebliğde, Kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya ait ticari işletmeler,  Kamu iktisadi teşebbüsleri,  Sair kurumlar (kooperatif, birlik ve diğer kurumlar),  Ticaret şirketleri,  İş ortaklıkları,  Dernekler,  Vakıflar,  Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri,  Zirai kazançlarını, bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler ve gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı olarak sayılmış bulunuyor.     
        Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartıyla %2 oranında kesinti yapmak zorundalar.        
  Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, tarımsal faaliyette bulunanlara ürün bedeline mahsuben veya hesaben yapılan ödeme ile avans verilmesi halinde, bu ödemelerden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Verilen avansın veya hesabın kapatılması sırasında ürün bedelinin tamamı üzerinden borç tutarını geçmemek şartıyla %2 oranında kesinti yapılacak.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi