Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

Yeni HMK da Hakimin Yasaklılık ve Red Sebepleri -1

Yeni HMK da Hakimin Yasaklılık ve Red Sebepleri -1

12.1.2011 tarih ve 6100 sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre, Hâkim, kendisine ait olan veya doğrudan doğruya ya da dolayısıyla ilgili olduğu davada, aralarında evlilik bağı kalksa bile eşinin davasında, kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyunun davasında, kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın davasında, üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların davasında, nişanlısının davasında ve iki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla hareket ettiği davada davaya bakamayacak; talep olmasa bile çekinmek zorunda olacak.Çekinme kararına karşı üst mahkemeye başvurulabilecek. Yasaklama sebebinin doğduğu tarihten itibaren, o hâkimin huzuru ile yapılan bütün işlemler, üst mahkemenin kararı ile iptal olunabilecek. Hüküm ve kararlar ise herhâlde iptal olunacak. Bu durumda, hâkim yargılama giderlerine mahkûm edilebilecek.Çekinme kararının ilk derece mahkemesi hâkimince verildiği hâllerde, başvuru üzerine bölge adliye mahkemesinin vereceği karar kesin olacak.Hâkimin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin bulunması hâlinde, taraflardan biri hâkimi reddedebileceği gibi hâkim de bizzat çekilebilecek. Özellikle ; davada, iki taraftan birine öğüt vermiş ya da yol göstermiş olması, davada, iki taraftan birine veya üçüncü kişiye kanunen gerekmediği hâlde görüşünü açıklamış olması, davada, tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş veya hâkim ya da hakem sıfatıyla hareket etmiş olması, davanın, dördüncü derece de dâhil yansoy hısımlarına ait olması ve dava esnasında, iki taraftan birisi ile davası veya aralarında bir düşmanlık bulunması hâllerinde, hâkimin reddi sebebinin varlığı kabul edilecek.Hâkim, reddini gerektiren sebeplerden biri varken bizzat çekilmezse, iki taraftan biri ret talebinde bulununcaya kadar davaya bakabilecek.Hâkimin reddi sebebini bilen tarafın, ret talebini en geç ilk duruşmada ileri sürmesi gerekiyor. Taraf, ret sebebini davaya bakıldığı sırada öğrenmiş ise en geç öğrenmeden sonraki ilk duruşmada, yeni bir işlem yapılmadan önce bu talebini hemen bildirmek zorunda. Belirtilen sürede yapılmayan ret talebi dinlenmeyecek.Hâkimin reddi, dilekçeyle talep edilecek Bu dilekçede, ret talebinin dayandığı sebepler ile delil veya emarelerin açıkça gösterilmesi ve varsa belgelerin eklenmesi gerekiyor. Hâkimin reddi dilekçesi, reddi istenen hâkimin mensup olduğu mahkemeye verilecek. Ret talebi geri alınamayacak.Hâkimi reddeden taraf, dilekçesini karşı tarafa tebliğ ettirecek. Karşı taraf bir hafta içinde cevap verebilecek. Bu süre geçtikten sonra yazı işleri müdürü tarafından ret dilekçesi, varsa karşı tarafın cevabı ve ekleri, dosya ile birlikte reddi istenen hâkime verilecek. Hâkim bir hafta içinde dosyayı inceleyecek ve ret sebeplerinin kanuna uygun olup olmadığı hakkındaki düşüncesini yazı ile bildirerek, dosyayı hemen merciine gönderilmek üzere yazı işleri müdürüne verecek.Ret sebebi sabit olmasa bile, merci bunu muhtemel görürse, ret talebini kabul edebilecek..Ret sebepleri hakkında yemin teklif olunamayacak.Hâkimi çekilmeye davet, hâkimin reddi hükmünde bulunuyor..Bu kararlar aleyhine ancak hükümle birlikte kanun yollarına başvurulabilecek.Hâkim, taraflardan birinin ret talebi üzerine veya kendiliğinden çekilme yönünde görüş bildirirse, ret talebini incelemeye yetkili merci, bu çekilmenin kanuna uygun olup olmadığına karar verecek.Hâkimin reddi talebi, reddi istenen hâkim katılmaksızın mensup olduğu mahkemece incelenecek.. Reddedilen hâkimin katılmamasından dolayı mahkeme toplanamıyor ya da mahkeme tek hâkimden oluşuyor ise ret talebi, o yerde asliye hukuk hâkimliği görevini yapan diğer mahkeme veya hâkim tarafından incelenecek. O yerde, asliye hukuk hâkimliği görevi tek hâkim tarafından yerine getiriliyorsa, o hâkim hakkındaki ret talebi, asliye ceza hâkimi varsa onun tarafından, yoksa en yakın asliye hukuk mahkemesince incelenecek.Sulh hukuk hâkimi reddedildiği takdirde, ret talebi, o yerdeki diğer sulh hukuk hâkimi tarafından incelenecek. O yerde, sulh hukuk hâkimliği görevi tek hâkim tarafından yerine getiriliyorsa, o hâkim hakkındaki ret talebi, bulunma sıralarına göre; o yerdeki sulh ceza hâkimi, asliye hukuk hâkimi, asliye ceza hâkimi, bunların da bulunmaması hâlinde, en yakın yerdeki sulh hukuk hâkimi tarafından incelenecek.Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin başkan ve üyelerinin reddi talebi, reddedilen başkan ve üye katılmaksızın görevli olduğu dairece karara bağlanacak. Hukuk dairelerinin toplanmasını engelleyecek şekildeki toplu ret talepleri dinlenmeyecek.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi