Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

Yeni Torba Yasada Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri-1

Yeni Torba Yasada Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri-1

6552 sayılı yeni yasada ; hâlihazırda gaziler ihtiyaç duydukları ortez ve protezleri herhangi bir fiyat kısıtlaması olmadan (bedelini daha sonra SGK’dan almak üzere, kendilerince ödenmek suretiyle) temin ettiklerinden bu durumun ilgili firmalarca suiistimal edildiğinden bahisle; . gazilere ek bir yük getirmeden, firmalarla sözleşme yapılarak firmaların ancak belli fiyatlar üzerinden ortez ve protezleri satabilmesi sağlanacağı düzenlenmiş bulunuyor. (Madde 49)
         
 Türk firmalarının işçilik maliyetlerinin düşürülerek yurt dışındaki rekabet güçlerinin arttırılması amacıyla yapılan düzenlemeye . göre Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen firmaların, yurt dışındaki işlerde çalışmak üzere yurt dışına götürdükleri işçilerin sigorta primleri, asgari ücretin 6,5 katı yerine 3 katı üzerinden alınacak. (Madde 50)
           
SGK ile uyuşmazlıklarda (alacak ve faiz davaları, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili davalar, özel hukuk davaları gibi) Kuruma müracaat yapılmadan dava açılamayacağı düzenleniyor. Yeni uygulama ile hizmet tespit davalarına davalı olarak değil, müdahil sıfatıyla katılarak dava masrafları açısından kamu yükü azaltılacak. (Madde 64)
         
Sigortalıların kusurundan kaynaklanmayan noksan ödenen prim borcuna, geçmişe dönük gecikme zammı ve cezası uygulanmayacak. (Madde 52)
         
65 yaş aylığı ödendikten sonra şartları sağlamadığı ortaya çıkanlardan, bu tutarlar tahsil edilmeyecek. (Madde 82)
         
Sümer Holding A.Ş’de çalışan sözleşmeli personelden işsizlik sigortası primi kesintisi yapılmayacak. (Madde 24)
         
Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa alınanlar için, emekli keseneği ve kurum karşılığı veya sigorta primi çalışan ve işveren paylarından oluşacak fark tutarının, ilgili Bakanlıklarca Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi için gerekli altı aylık süre bir yıla uzatılmış bulunuyor. (Madde 106)
         
Özelleştirme nedeniyle iş sözleşmeleri kamu veya özel sektör tarafından feshedilen ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel, her yıl sözleşme yenilenmeksizin yaşlılık veya malullük aylığı hak kazanıncaya kadar istihdam edilecek.  (Madde 66)
       
Yeni düzenleme ile; SGK’nın prim ve prime ilişkin alacaklarının karşılığında alınan gayrimenkullerin SGK’ya devir ve tesliminde, SGK tarafından satışında KDV istisnası getirilmiş bulunuyor. (Madde 27)
             
SGK’nın görevleri arasına eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleri ekleniyor. Bu amaçla başkanı, SGK Başkanının teklifi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının ataması ile görevlendirilen Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı kurulacak. Söz konusu başkanlık yardımcı hizmet birimleri altında yer alacak. Böylece kurum personelinin niteliğinin artırılması ve kurum kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.  Ayrıca, Kurumun söz konusu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden gelir elde etmesi planlanıyor. (Madde 31, 32, 33, 35, 39, 68,  70, 144 d) 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi