Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

YENİ USUL VE ESASLAR -1

YENİ USUL VE ESASLAR -1

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK YENİ USUL VE ESASLAR -1                    

Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esasları düzenleyen yeni “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 31 ekim 28101 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun  140 ıncı maddesi ile 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin  20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmış bulunuyor.            

Yönetmelikte geçen; “Aktif büyüklük” deyimi, hesap dönemi sonundaki bilançonun aktif toplamını, “ Başkanlık” Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını, “Büyük ölçekli mükellefler” 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen mükellefler ile Bakanlık tarafından belirlenen hadleri aşan diğer mükellefleri, “Grup Başkanlığı” Uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile kurulan Başkanlığa bağlı Grup Başkanlıklarını, “ İnceleme ve denetim birimi” Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını, Gelir İdaresi Başkanlığını, Vergi Dairesi Başkanlıklarını, Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde Defterdarlıkları, “Küçük ve orta ölçekli mükellefler” Büyük ölçekli mükellefler dışında kalan mükellefleri, “Öz sermaye büyüklüğü” Hesap dönemi sonundaki bilançonun pasif tablosunda yer alan öz kaynaklar toplamını, “ Sınırlı inceleme”  Tam inceleme dışında kalan vergi incelemesini, “ Tam inceleme” Bir mükellef hakkında, bir veya birden fazla vergi türü itibarıyla bir veya daha fazla vergilendirme dönemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerinin bütün matrah unsurlarını içerecek şekilde, yapılan vergi incelemesini, “ Vergi inceleme raporu” Vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen raporu, “ Vergi incelemesi”  İnceleme yapmaya yetkili olanlar tarafından, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapılan faaliyeti, “ Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar” 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinde sayılan yetkilileri, “Vergi Müfettişi” Vergi Başmüfettişini, Vergi Müfettişini ve Vergi Müfettiş Yardımcısını ve “ Yıllık iş hacmi”  Hesap dönemi sonundaki gelir tablosunda yer alan net satışlar tutarını ifade ediyor.               

Yeni yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca, vergi incelemeleri, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilecek.               Risk analizi neticesinde riskli bulunmaması, ihbar veya şikâyet olmaması halinde dahi mükellefler incelemeye alınabilecek.               

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, vergi incelemelerini yürütürken, yönetmelikte  yer alan temel ilkelere uyacaklar. Bu ilkeler, yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini, mükellefin hak ve hukukunu da gözetmek suretiyle denetlemek, kanun hükümlerini uygularken kamu hak ve hukukunun korunmasında gerekli özeni göstermek, mükelleflere ve diğer şahıslara karşı nazik, ölçülü ve mesleki saygınlığın gerektirdiği şekilde tutarlı davranmak, mensubu oldukları kurumun amaçlarına ve misyonuna uygun davranmak, mesleğin gerektirdiği itibar ve güvene layık olunduğunu davranışlarıyla da göstermek, görevin yerine getirilmesinde sürekli gelişimi, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verilebilirliği ve öngörülebilirliği esas almak, tüm eylem ve işlemlerde yasallık, adalet ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket etmek, tarafsızlıklarını engelleyecek herhangi bir etkiye izin vermemek, amacın, ödenmesi gereken vergi tutarını doğru olarak tespit etmek olduğunu daima göz önünde bulundurmak ve bu çerçevede inceleme sonucunda, gerekmesi halinde, mükellef lehine düzeltmelerin de yapılmasını sağlamak ,  görevlerini, unvanlarını ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlamamak ve Başkanlıkça belirlenen diğer ilke ve standartlara da bağlı kalmak olarak sayılmış bulunuyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi