Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ -1

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ -1

  Yönetmelik; üretimlisansı sahibi tüzel kişilereyenilenebilir enerji kaynaklarınadayalı üretim tesisleri için Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesiverilmesi ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji KaynaklarınınElektrik Enerjisi ÜretimiAmaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında işletilecekYEK Destekleme Mekanizmasının kuruluşu ve işleyişini düzenlemek amacıyla kamu tüzel kişilerinin görev veyetkileri ile ilgili gerçek vetüzel kişilerin hak ve sorumluluklarına ilişkinusul ve esasları kapsayan yeni“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesineİlişkin Yönetmelik” 21 temmuz 2011 tarih ve 28001 sayılı resmi gazetedeyayınlandı.

          Yeni Yönetmelik, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılıYenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 5, 6, 6/A, 6/B ve 11 incimaddeleri ile 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesi hükümlerinedayanılarak hazırlanmışbulunuyor.

              Yönetmelikte geçen; “Biyokütle” kelimesi, organik atıkların yanı sırabitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat artıkları dâhil olmak üzere,tarım ve orman ürünlerindenve bu ürünlerin işlenmesisonucu ortaya çıkan yanürünlerden elde edilen kaynakları,  “ BuYönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynakları” deyimi,  Rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütledenelde edilen gaz (çöp gazı dâhil),dalga, akıntı enerjisi ve gel-git ile kanal veya nehir tipiveya rezervuar alanı onbeş kilometrekarenin altında olan veya pompaj depolamalı hidroelektrik üretim tesisi kurulmasınauygun elektrik enerjisi üretimkaynaklarını, “Çöp gazı”  Çöp dâhil diğer atıklardanenerji elde edilmesi amacıyla üretilen gazı, “DUY”  14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğini, “Fatura dönemi”  DUY ile belirlenen fatura dönemini, “ Gün öncesi fiyatı”  Gün öncesi planlama kapsamında belirlenen sistem marjinal fiyatlarını ya dagün öncesi piyasasında belirlenen nihai piyasa takas fiyatlarını, “Hibrit tesis”  Birisi bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından olmak üzereiki veya daha fazla enerji kaynağını kullanarak elektrik enerjisi üreten tesisi,  “ İlgilimevzuat” Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ,genelge, Kurul kararları ileilgili tüzel kişilerin sahip olduğu lisans veya lisansları, “ Jeotermal kaynak”  Yerkabuğundakidoğal ısınedeniyle sıcaklığı sürekliolarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan, erimiş madde ve gaz içerebilen doğal su,buhar ve gazlar ile kızgın kuru kayalardan elde edilen su, buhar vegazları, “ Kanun” 20/2/2001 tarihlive 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu, “ Kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketimprogramı (KGÜP)”  Biruzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin bağlı olduğu dengeden sorumlu tarafın yükümlülüklerine ve gün öncesidengeleme sonucuna bağlı olarak bir sonraki güne ilişkingerçekleştirmeyi öngördüğü vesistem işletmecisine dengeleme güç piyasasının başlangıcındabildirdiği üretim ya da tüketim değerlerini,“ Kurum” Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,  “ LÜY” ElektrikPiyasasında Lisanssız Elektrik Üretimineİlişkin Yönetmeliği, “ Muafiyetli üretim miktarı” Herbir perakende satışlisansı sahibi dağıtım şirketinin kendi bölgesinde, LÜYkapsamında yenilenebilir enerjikaynaklarına dayalı üretimtesisi kuran gerçekveya tüzel kişilerin üretimtesislerinde ilgili Yönetmelikhükümlerine uygun olarak üretip sisteme verdikleri ihtiyaç fazlasıelektrik enerjisi miktarını, “ Milli YükTevzi Merkezi (MYTM)” TEİAŞ bünyesindeyer alan ve elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlıolarak dengelenmesinden ve sistem işletimindensorumlu merkezi, “ Ödeme yükümlülüğü oranı (ÖYO)” Tüketicilere elektrik enerjisi satışı yapan tedarikçilerin ödemekleyükümlü olacağı tutarınhesaplanmasında kullanılacak olan, her bir tedarikçinin tüketicilerinesattığı elektrik enerjisi miktarının, butedarikçilerin tamamının tüketicilere sattığı toplam elektrik enerjisi miktarına bölünmesi suretiyle hesaplanan oranı,  “ Ödeme yükümlülüğü tutarı (ÖYT)” Her bir tedarikçi için ödeme yükümlülüğü oranı (ÖYO) dikkate alınarak PMUM tarafındantahsil edilecek tutarı, “Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM)” TEİAŞ bünyesinde yer alan, görev ve sorumlulukları Kanun’da veilgili mevzuatta belirlenen ve gün öncesi planlama/gün öncesipiyasası ve uzlaştırma iş ve işlemleriniyapmakla görevli ve yetkilibirimi, “ Piyasa yönetimsistemi (PYS)” Dengeleme mekanizması veuzlaştırmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesiamacıyla, Piyasa İşletmecisi, sistem işletmecisi, piyasa katılımcıları vesayaçların okunmasındansorumlu iletim ve dağıtım lisansısahibi tüzel kişilerin kullanımınasunulan ve küçükistemci yapısında çalışan uygulamaları, “ Sistem marjinal fiyatı (SMF)” Dengeleme güçpiyasası kapsamında, dengeleme amacıyla iletim sistemi kısıtları dikkate alınmaksızın;sistemin enerji açığını gidermek için yük aldırılan dengeleme birimlerine uygulanan, kabuledilen en yüksek saatlik yük alma teklif fiyatını veyasistemin enerji fazlasını gidermek için yük attırılan dengeleme birimlerine uygulanan, kabuledilen en düşüksaatlik yük atma teklif fiyatını, “Tedarikçi” Elektrik piyasasında serbest ve/veya serbest olmayan tüketicilere elektrik enerjisi satışı yapan üretim şirketleri, OSB üretim lisansısahipleri, otoprodüktörler, otoprodüktörgrupları, toptan satış şirketlerive perakende satışlisansına sahip şirketleri, “ Uzlaştırmayaesas veriş-çekişbirimi (UEVÇB)” Her bir piyasa katılımcısına ilişkin uzlaştırma hesaplamalarının yapılabilmesi amacıyla, piyasa katılımcıları tarafındantanımlanarak PYS aracıl
...

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi