Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ-4

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ-4

Yeni Yönetmelik hükümleriuyarınca Kuruma yapılan başvurulardabaşvuru sahibinin yanıltıcıbilgi ve/veya belge verdiğinin/düzenlediğinintespiti halinde lisans sahibi tüzel kişi Yönetmelik kapsamındakihaklardan yararlandırılmayacak, ödenmiştutarlar geri alınacak ve Kanun’un11 inci maddesi hükümleri çerçevesindeişlem tesis edilecek.

YEKDEM katılımcılarıve tedarikçiler DUY uyarıncaişletilen PYS’ye erişimsağlayabilmek için gerekli önlemlerialmakla yükümlü bulunuyor. Yeni YönetmeliğinÜçüncü Bölümündedüzenlenen iş ve işlemlerleilgili bildirim ve tebligatlar için PYS kullanılacak. Ancak PYS’nin işler halde olmamasıdurumunda bildirim ve tebligatlar sırasıylafaks, e-posta ve telefon aracılığıyla gerçekleştirilecek. Faks,e-posta veya telefon aracılığıyla yapılanbildirimler en kısa sürede PYS’ye aktarılacak.

Yeni Yönetmelikte düzenlendiğihalde bunun dışında kalan iş ve işlemlerleilgili bildirim ve tebligatlar 11/2/1959 tarihli ve7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerineuygun olarak yapılacak..

Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girişi ile, 4/10/2005 tarihli ve 25956 sayılıResmî Gazete’de yayımlananYenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkinUsul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlüktenkaldırılmışbulunuyor.

4/10/2005 tarihli ve 25956 sayılıResmî Gazete’de yayımlananYenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkinUsul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğeyapılan atıflar yeni  Yönetmeliğeyapılmış sayılacak..

YEKDEM’e 2011 yılındatabi olmak isteyenler başvuruyu bu YönetmeliğinResmî Gazete’de yayımınıtakip eden bir ay içerisinde yapmak zorundalar.

YEKDEM’e 2011 yılındatabi olmak isteyenler için 7 ve 8 inci maddelerde öngörüleniş ve işlemler, birinci fıkradaöngörülenbir aylık sürenin bitiminitakip eden bir ay içerisinde yapılacak.

 PMUM, 1 Aralık2011 tarihi itibari ile YEKDEM mekanizmasınıişletecek şekilde gerekli hazırlıklarıtamamlamakla yükümlü..

Yeni Yönetmelik,  yayımıtarihi olan 21 temmuz 2011 tarihinde yürürlüğegirmiş bulunuyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi