Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

YEŞİL BİNALAR-4

YEŞİL BİNALAR-4

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sürdürülebilir bina ile sürdürülebilir yerleşmeler gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, mimarlık ve mühendislik hizmetleri veren ve 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve  Mimar Odaları Kanunu uyarınca büro tescilini yaptırmış kurum ve kuruluşlar belgelendirme kuruluşu olarak görevlendirilebilecek.

          
 Belgelendirme kuruluşu olarak görevlendirilecek kuruluşlar ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulmak ve tüzel kişiliği haiz olmak zorunda bulunuyor.

         
 Belgelendirme kuruluşu ve değerlendirme uzmanlarının, değerlendirme hizmeti sunacağı binanın sahibi veya değerlendireceği bina veyahut yerleşme temsilcisi ile herhangi bir bağı olmaması ; kendisinin, aralarında evlilik bağı kalksa bile eşinin, kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyunun, kendisi ile arasında evlatlık bağı  bulunanın, üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunmaması; bağımsız ve üçüncü bir taraf niteliğinde olması gerekiyor.

          
 Belgelendirme kuruluşunun idarecileri ve personeli, belgelendirmeye konu binayı veya yerleşmeyi tasarlayan, inşa eden, mülkiyetine alan, binanın işletmesini gerçekleştiren kişiler veya bu kişilerin yetkili temsilcisi olamayacak.

       
 Belgelendirme kuruluşları, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı Bakanlığa karşı hukuken sorumlu olacak.

        
 Belgelendirme kuruluşu,  çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ölçütlerini ayrı ayrı değerlendirebilecek organizasyonları bünyesinde barındıracak. Yapıların nihai performansının doğrulanabilmesi için şantiye süreçlerini takip edebilecek gerekli altyapıyı da ayrıca kuracak.

           
Belgelendirme kuruluşu, değerlendirme ve belgelendirme görevlerini yerine getirmek üzere, Daimi Komitece belirlenecek sayıda ve niteliği haiz, ihtisas sahibi teknik elemanı bünyesinde bulundurmak zorunda.

       
 Belgelendirme kuruluşları, Bakanlıkça oluşturulacak olan web tabanlı UYBBS’ne Bakanlıkça öngörülen verilerin girilmesinden ve doğruluğundan sorumlu . UYBBS’de var olan verilerin yayınlanma yetkisi Bakanlıkta bulunuyor.

        
 Belgelendirme kuruluşu, değerlendirme kılavuzu kapsamında bünyesindeki değerlendirme uzmanlarınca düzenlenen değerlendirme raporu sonucuna göre sürdürülebilir yeşil bina veya sürdürülebilir yerleşmeler belgesini düzenleyecek veya başvuruyu geri çevirecek.

        
 Belgelendirme kuruluşu, değerlendirme uzmanlarının verdiği hizmetler ile belgelendirme yapabilmesi için gereken deney, kalibrasyon, laboratuvar ve muayene hizmetlerini yürütmek üzere gerekli personel ve teçhizatın kendi bünyesinde bulunmadığı durumlarda hizmet satın alabilecek.

      
 Değerlendirme uzmanlarının nitelikleri, Daimi Komite tarafından tespit edilen esaslar çerçevesinde, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenecek. Belgelendirme kuruluşu değerlendirme kılavuzuna göre değerlendirme uzmanlarına eğitim verecek.

       
 Belgelendirme kuruluşları, faaliyetleri ile ilgili her türlü belge ve kaydı, düzenlendikleri tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza eder ve talebi hâlinde Bakanlığa ibraz edecek.

       
Belgelendirme kuruluşları, sürdürülebilir yeşil bina veya sürdürülebilir yerleşmeler belgesi almak için başvuran binalar ve sahiplerine ait bilgiler ile bu başvuruların neticelerine dair kayıtları tutacak ve bu kayıtları eşzamanlı olarak elektronik ortamda Bakanlık tarafından işletilen UYBBS’ye kaydedecek. Bilgilerin doğruluğundan belgelendirme kuruluşu sorumlu olacak.

     
 Belgelendirme kuruluşları, Bakanlıkça oluşturulacak UYBBS’ye sürdürülebilir yeşil bina sistemine uygun veri temin edecekler.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi