Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

YEŞİL KART UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK-1

YEŞİL KART UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK-1


              “Yeşil Kart” uygulamalarında değişiklik yapan“ÖDEME GÜCÜ OLMAYANVATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI VE YEŞİLKARTUYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİRYÖNETMELİK” 1temmuz 2011 tarih ve 27981 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğegirdi.Yeni Yönetmelik uyarınca,  süreklihastane tedavisi gerektiren kronik hastalar ile hastanelerden tedavi vekontroliçin çağrılı olanlar, üniversite hastanesi de dahil tedavi gördükleri veyaçağrılı oldukları hastaneye yeni sevk alınmaksızın çağrı evrakı ilebaşvurabilecekler.  Acilmüdahaleedilememesi halinde hastanın uzuv kaybı ve/veya tüm vücut fonksiyonunukaybetmesinesebep olacak reimplantasyon ihtiyacı, yanık, ağır travma gibi durumlar ileyoğun bakım tedavisine ihtiyacı olan yeşil kartlı hastaların ikinci ve üçüncübasamak sağlık tesislerinde tedavisinin sağlanamaması ve uygun yoğun bakımyatağı bulunmaması halinde bu durumun sağlık tesisi ve 112 Komuta KontrolMerkezi tarafından belgelendirilmesi kaydıyla hastanın tedaviedilebileceği veuygun yoğun bakım yatağı bulunan özel sağlık tesisine hasta sevk edilecek.Sevkişlemi Bakanlığa ait sağlık tesisince, hasta nakli ise 112 sistemi ileyapılacak. Bu şekilde özel sağlık tesisinde verilecek sağlık hizmetlerininücretlendirilmesi 16 ncımadde hükümlerine göre, tahakkuk işlemleri de 17 ncimadde hükümlerine göre yapılacak. Tahakkuk eden tutar sağlık hizmetinisunan ilgiliözel sağlık tesisinin banka hesabına aktarılacak.

             Radyoterapi tedavisine ihtiyacıolduğu sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen Yeşil Kartlı hastaların,YeşilKart verilmesine esas alınan ikamet yerlerinde ikinci ve üçüncü basamaksağlıktesislerinde radyoterapi merkezi bulunmaması halinde, bu durumun sağlıktesisitarafından belgelendirilmesi kaydıyla aynı il içinde hastanın tedaviedilebileceği radyoterapi merkezi bulunan özel sağlık tesisine hasta sevkedilecek. Sevk işlemi Bakanlığa ait sağlık tesisince yapılacak. Bu şekildeözelsağlık tesisinde verilecek sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi 16 ncımaddehükümlerine göre, tahakkuk işlemleri de 17 nci madde hükümlerine göreyapılacak.Tahakkuk edecek tutar sağlık hizmetini sunan ilgili özel sağlık tesisininbankahesabına aktarılacak.

                 Yeni Yönetmelikte belirtilenusul ve esaslara göre sağlık hizmeti veren sağlık tesisleri, verdiklerisağlıkhizmetleri karşılığında EK-V’te gösterilen şekle uygun fatura tanzimedecekler.

                 Sağlık tesisleri tarafından,Yeşil Kart sahiplerine verilecek yataklı tedavi hizmetleri için gerekli olantetkik, tedavi ve ameliyatlarda kullanılan her türlü tıbbi araç ve sarfmalzemeleri ile ilaçlar, ilgili sağlık tesislerince karşılanarak faturayadahiledilecek. Söz konusu malzeme ve ilaçların alımı ile ilgili reçete ve benzeribelgeler Yeşil Kart sahibine veya yakınlarınaverilmeyecek.

                Ayakta tedavi kapsamındareçete edilen tıbbi cihaz ve malzemelerden, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafındanbütün genel sağlık sigortalıları için sağlık yardımı kapsamına dahil edilmişolanlarının bedeli, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğindebelirlenmiş olan ilk defa reçeteleme veya yenileme usul ve esasları aynışekilde uygulanmak kaydıyla ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanmaktaolan birim fiyatları geçmeyecek şekilde Yeşil Kart sahipleri için deödenecek.Bu kapsamdaki tıbbi cihaz ve malzemelerin temini için Sosyal Güvenlik Kurumuile sözleşmesi bulunması gereken gerçek veya tüzel kişi satıcılar, söz konususözleşmelerinin kapsamına giren tıbbi cihaz ve malzemelerin bedelini,müdürlükile ayrıca bir sözleşme yapılmasına gerek olmaksızın reçetenin ait olduğukişiadına Yeşil Kartı düzenleyen müdürlüğe fatura edecekler. Sosyal GüvenlikKurumuile sözleşme yapılmış olması şartına bağlanmamış tıbbi cihaz ve malzemelerise,reçete düzenlenen kişi adına Yeşil Kartı düzenleyen müdürlük ile münhasıransözleşme yapmış olan gerçek veya tüzel kişi satıcılar tarafından müdürlükadınafatura düzenlenmek suretiyle temin edilecek. Bedeli ödenecek tıbbi cihaz vemalzemelerin bedelinin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanmakta olanbirim fiyattan fazla olması durumunda, birim fiyatı geçecek şekilde ödemeyapılamayacak. Gerçek veya tüzel kişi satıcılara, 18 inci maddeye göre ödemeyapılacak.

             Diş tedavisi; sevk usulüne uygunolarak Bakanlık ve üniversitelere bağlı diş hastaneleri, ağız ve diş sağlığımerkezleri ve hastanelerin diş ünitelerinde yapılacak. Diş tedavisikapsamındaTebliğde yer alan diş tedavileri yapılacak..

           Sağlık tesislerinin sunduklarısağlık hizmetlerinin faturalandırılması ve fiyatlandırılması Tebliğ ve SosyalGüvenlik Kurumunun ilgili düzenlemelerine göre yapılacak.

            Göz hastalıkları uzmanlarıtarafından düzenlenen reçeteye göre renkli veya renksiz gözlük camları veçerçeve bedelleri ile bunların yenilenme süreleri Tebliğ hükümlerine görebelirlenecek. Gözlük cam ve çerçeveleri, 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılıOptisyenlik Hakkında Kanun  hükümlerineuygun olarak faaliyetlerini sürdüren ve müdürlük ile optik sözleşmesiimzalayansözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilecek, bedelleri 18 incimaddeye göre ödenecek.

             Ayakta veya evde tedavi sırasındagerekli görülen ilaçlar için Yeşil Kart sağlık karnelerinde bulunan kendindenkopyalı reçeteler kullanılacak. İlaçların reçetelere yazılımı ve eczanedenalınmasına ilişkin hususlarda Tebliğdeki usul ve esaslaruygulanacak..

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi