Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE YENİ DüZENLEME-2

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE YENİ DüZENLEME-2

        Aynı Tebliğ’in 5 no.lu ekinde yer alan Rehber'in “B- Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” başlıklı bölümünde yer alan 11 numaralı kısım, alt kısımlarıyla birlikte Rehber’den çıkartılmış, 14 numaralı kısım başlığı ile birlikte değişmiş bulunuyor Yeni düzenleme şu ifadeleri içeriyor; “14- SONRADAN KONTROLÜ TALEP EDİLEN A.TR DOLAŞIM BELGELERİ İLE EUR.1 / EUR.MED DOLAŞIM SERTİFİKALARI VE/VEYA FATURA BEYANLARI / EUR.MED FATURA BEYANLARININ SIHHAT VE DOĞRULUKLARI İLE, İLGİLİ MEVZUATLARINA UYARLILIKLARININ TESPİTİ .. 14.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar : Ek-3'te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına "SK1"; (5) no.lu "TESPİT TÜRÜ" alanına ise "Sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgeleri ile EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının sıhhat ve doğrulukları ile, ilgili mevzuatlarına uyarlılıklarının tespiti" yazılacaktır. (16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir: A.TR Dolaşım Belgesinin numarası, veya   EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikasının numarası, veya - Fatura Beyanı/EUR.MED Fatura Beyanının numarası,  Sonradan kontrolü talep eden ülke ismi;  (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır: "…………………………………… ticaret unvanlı kişi tarafından düzenlenen ve …………. (ülke) gümrük idaresi tarafından sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgesinin / EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikasının / Fatura beyanı / EUR.MED fatura beyanının orijinal olup olmadığı, içerdiği bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olup olmadığı, ilgili mevzuatları uyarınca düzenlenip düzenlenmediği ve söz konusu belgeler kapsamı eşyanın serbest dolaşımda/belgede belirtilen menşeli olup olmadığı bu sözleşmeye taraf olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince tespit edilecek ve rapora bağlanacaktır." 14.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar 14.2.1 Genel Bilgiler Her bir belge için olmak üzere hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir: - A.TR Dolaşım Belgesinin numarası / EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikasının numarası / Fatura beyanının numarası / EUR.MED fatura beyanının numarası, - Belgelerin ilgili olduğu ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayıları, - EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikası ve/veya Fatura Beyanı / EUR.MED Fatura Beyanı kapsamı eşyanın hangi ülke veya ülke grubuna ihraç edildiği, - EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikası ve/veya Fatura Beyanı / EUR.MED Fatura Beyanı ile ihracatı gerçekleştirilen eşyanın sınıflandırıldığı 4'lü tarife pozisyonu. 14.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
- A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının Müsteşarlıkça yetki verilen kişi, kurum veya kuruluşlardan satın alınmış olduğu ve belgenin orijinal olduğu,
- Basitleştirilmiş işlemler hariç olmak üzere, A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının Müsteşarlıkça yetki verilen kişi, kurum veya kuruluşlarca onaylandığı,
- Basitleştirilmiş işlemler hariç olmak üzere, A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikasının yetkili gümrük idaresince vize edildiği,
- A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikasının / fatura beyanının / EUR.MED fatura beyanının ihracat beyannamesi ile ilişkilendirildiği ve içerdiği bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğu,
- A.TR ve menşe ispat belgelerinin Onaylanmış İhracatçı yetkisi kullanılarak düzenlenmiş olduğu durumlarda, bu kapsamda geçerli bir yetkinin mevcut olduğu,
- EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikası / Fatura Beyanı / EUR.MED Fatura Beyanı kapsamı eşya için ilgili Yönetmeliklerin II no.lu ekinde yer alan menşe kuralı ve Yönetmeliklerin diğer hükümlerinin incelendiği,
- Hakkında tespit yapılan A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının / Fatura Beyanının / EUR.MED Fatura Beyanının düzenlenmesine dayanak oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği....”.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi