Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE YENİ DüZENLEME-5

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE YENİ DüZENLEME-5

79 seri no.lu Yeni Tebliğ’in 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin B- Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler bölümünün 15 no.lu kısmı, başlığı ile birlikte  değiştirilerek ; “15- BİR TEDARİKÇİ BEYANINA İSTİNADEN INF 4 BİLGİ FORMU DÜZENLENMESİ TALEP EDİLEN İHRACATA KONU EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİ  15.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar ; Ek-3'te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına "INF4"; (5) no.lu "TESPİT TÜRÜ" alanına ise "Bir tedarikçi beyanına istinaden INF 4 bilgi formu düzenlenmesi talep edilen ihracata konu eşyanın menşeinin tespiti" yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
- Tedarikçi Beyanının türü (kısa dönem/uzun dönem) - Uzun dönem tedarikçi beyanının söz konusu olduğu durumda, tedarikçi beyanının  Başlangıç tarihi; Bitiş tarihi; - A.TR dolaşım belgesi sayı tarihi; - Fatura sayı tarihi;  Eşyanın 4’lü tarife posizyonu; - Menşe ülke;
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
"…………………………………… ticaret unvanlı kişi tarafından düzenlenen ve kapsamı eşya için ……………..(ülke) gümrük idaresi tarafından INF4 bilgi formu talep edilen “Uzun/Kısa Dönem Tedarikçi Beyanı”nın ilgili mevzuat gereği usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği ve söz konusu eşyanın beyanda belirtilen ülke menşeli olup olmadığı bu sözleşmeye taraf olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince tespit edilecek ve rapora bağlanacaktır.
15.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar; 15.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir.
- Tedarikçi beyanının tarihi; - Uzun dönem tedarikçi beyanının söz konusu olduğu durumda, tedarikçi beyanının ;Başlangıç tarihi; Bitiş tarihi; - Tedarikçi beyanının ilgili olduğu ihracata ilişkin gümrük beyannamesi /gümrük beyannamelerinin tarih ve sayısı,  Tedarikçi beyanının ilgili olduğu ihracata ilişkin A.TR Dolaşım belgesinin/belgelerinin tarih ve sayısı,  Tedarikçi beyanının ilgili olduğu ihracata ilişkin fatura/faturalar tarih ve sayısı,  Tedarikçi beyanı kapsamı eşyanın hangi ülke veya ülke grubuna ihraç edildiği, - Tedarikçi beyanı ile ihracatı gerçekleştirilen eşyanın sınıflandırıldığı 4'lü tarife pozisyonu.
15.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
- Tedarikçi beyanının, ihracat beyannamesi/beyannameleri ile ilişkilendirildiği, - Tedarikçi beyanı kapsamı eşya için ilgili Yönetmeliklerin II no.lu ekinde yer alan menşe kuralı ve Yönetmeliklerin diğer hükümlerinin incelendiği, - Hakkında tespit yapılan tedarikçi beyanının düzenlenmesine dayanak oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
15.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
- 28/9/2006 tarih ve 26303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca düzenlenen tedarikçi beyanlarında kayıtlı eşyanın Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda olduğunu gösterir bilgi ve belgelerin mevcut olduğu, - Tedarikçi beyanında kayıtlı eşyanın beyanda belirtildiği gibi ………… ülke menşeli olduğunu tevsik eden tüm bilgi ve belgelerin mevcut olduğu, - Tedarikçi beyanında kayıtlı eşyanın; a) Tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi'nde elde edildiği veya  b) Eşya tamamen elde edilmiş değil ve kümülasyon hükümleri uygulanmış ise eşyanın Türkiye'de işlem görüp görmediği ve hangi ülke menşeini kazandığı, c) Eşya tamamen elde edilmiş değil ise ve üretimde üçüncü ülkeler menşeli girdiler kullanılmış ise söz konusu eşya için ilgili Yönetmeliğin II no.lu ekinde yer alan kuralın ne olduğu ve bu kuralın karşılanıp karşılanmadığı, - Tedarikçi beyanında yer alan bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde/ beyannamelerinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğu.
15.2.4 Sonuç ; Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
"…………………………………….ticaret unvanlı kişi tarafından düzenlenen ve kapsamı eşya için ………………..(ülke) gümrük idaresi tarafından INF4 bilgi formu talep edilen “Tedarikçi Beyanı”nın ilgili mevzuat gereği usulüne uygun olarak düzenlendiği ve söz konusu eşyanın beyanda belirtildiği gibi ………….. ülke menşeli olduğu tespit edilmiştir.” Şeklinde düzenlenmiş bulunuyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi