Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ-2

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ-2

       11 inci maddede belirlenen tespit işlemlerini yapacak gümrük müşavirinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilmesi için ; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 228 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olunması ya da 4458 sayılı Gümrük Kanununun 228 inci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası uyarınca hak sahibi olup, en az yedi yıl süre ile gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olunması, son beş yıl içinde 4458 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca kesinleşmiş geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olması, dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmemesi ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmaması ve  11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tespit işlemlerinin yapılacağı kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık ve çalışan statüde ilişkisi bulunmaması gerekiyor.
             Gerçek kişi veya tüzel kişi ortağı olarak yetki belgesi almak istenilmesi durumunda, yetki belgesi başvurusunun, başvuru sahibinin ad-soyad, adres, telefon ve e-posta adresi bilgilerini içeren bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe yapılması gerekiyor. Dilekçe ekinde Ek-1 ve Ek-2’de yer alan başvuru formu ve taahhütname, başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içinde resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi aslı, başvuru sahibi başvuru tarihinden önce, dolaylı temsil suretiyle gümrük müşavirliği hizmeti veren bir şirketin ortağı ise ortaklıktan ayrıldığını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı/örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı veya noter onaylı örneği, başvuru sahibine ait, son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebatlarında iki adet vesikalık fotoğraf, Ek-3’te yer alan taraflarca imzalanmış vekalet bildirgesi ve espit işlemlerinin tüzel kişilik bünyesinde yürütülmek istenilmesi durumunda, tüzel kişinin kuruluş, faaliyet alanı ve tüzel kişiliğe ortak olunduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı/örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı veya noter onaylı örneği yer alacak.
Yetki belgesi başvuruları, genel evrak kaydına alınmasını müteakip en geç onbeş iş günü içerisinde incelenerek sonuçlandırılacak..
Gerekli şartları taşıyan gümrük müşavirleri adına Genel Müdürlük tarafından örneği Ek-4’te yer alan yetki belgesi düzenlenecek..
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisi kazanan gerçek kişilere B ile başlayan, tüzel kişi ortağı olanlara ise T ile başlayan harf ve sıra numarasından oluşan bir yetki numarası verilecek.
Adına yetki belgesi düzenlenen gümrük müşavirinin BİLGE kullanıcı kodlarına bloke konulacak. Yetki sahibine yetkilendirilmiş gümrük müşaviri programı üzerinde işlem yapabilmesi için bir erişim kodu ve şifre verilecek. Yetki belgesi, erişim kodu ve şifre yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından tutanak karşılığında şahsen teslim alınacak.
 Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri kendisine teslim edilen yetki belgesinin saklanmasından ve erişim kodunun kullanımından sorumlu bulunuyor.
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin adı soyadı, tüzel kişi ticaret unvanı, faaliyet adresi, telefon ve e-posta adresi bilgileri Müsteşarlık internet sayfasında yayınlanacak. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri adı-soyadı, tüzel kişi ticaret unvanı, faaliyet adresi, telefon ve e-posta adreslerine ilişkin bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, bilgilerin program aracılığıyla güncellenmesi için Genel Müdürlüğe bildirimde bulunacak..
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisini kazanan kişinin gümrük müşavirliği statüsünün devam etmesi nedeniyle yeni  Tebliğ’de yer almayan hususlarda Gümrük Müşavirinin tabi olduğu mevzuat hükümleri yetkilendirilmiş gümrük müşaviri için de geçerli olacak..
Yetki belgesinin geçerlilik süresi 5 yıl olacak.. Yetki belgesinin çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması ve okunamaz hale gelmesi, gerçek kişinin ad ve soyadında değişiklik olması ve ortağı olduğu tüzel kişiye ait vergi numarası ve ticaret unvanı bilgilerinde değişiklik olması  durumlarında yetki belgesi yenilenecek.
Yetki belgesinin yenilenebilmesi için; yetki belgesi aslı ve/veya yetki belgesinin yenilenmesini gerektiren durumu tevsik edici belge ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekecek.
Yenilenen yetki belgesi yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından tutanak karşılığında şahsen teslim alınacak. Yetki belgesi yenilenen yetkilendirilmiş gümrük müşaviri eski yetki belgesi kapsamında almış olduğu yetki numarası ve erişim kodunu kullanmaya devam edecek.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi