Özel Okula Gidecek 230 Bin Öğrenciye Eğitim Desteği Verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında özel okula devam edecek 230 bin öğrenciye eğitim-öğretim desteği verilmesini kararlaştırdı. Öğrenci başına verilecek destekler, 2 bin 680 TL ile 3 bin 750 TL arasında değişecek.

Özel Okula Gidecek 230 Bin Öğrenciye Eğitim Desteği Verilecek


ÖDEME MİKTARLARI

Okul öncesi kurumlarına gidecek öğrencilere 2 bin 680, özel ilkokullara gidecek öğrencilere 3 bin 220 TL, özel ortaokul ve liselere gideceklere de yıllık 3 bin 750 TL ödeme yapılacak. Dershanelerden özel okula dönüşen temel liselere devam edeceklere de verilecek eğitim öğretim desteği 3 bin 220 TL olarak belirlendi.

DESTEK SÜRESİ

Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı, '2015-2016 Eğitim Ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim Ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verildiği belirtilen tebliğde, "Bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilir." denildi.

TEBLİĞİN ŞARTLARI

Eğitim ve öğretim desteğinin, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her hâlükârda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebildiği kaydedilen tebliğde, şu bilgiler verildi: "Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir. Eğitim ve öğretim desteği, yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilebilir. Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir."

OKUL ÖNCESİ 20 BİN ÖĞRENCİ ALACAK

2015-2016 eğitim ve öğretim yılında, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim görecek öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları belirlendi. Okul Öncesi Eğitim Kurumu'nda 20 bin öğrenciye 2 bin 680'er TL, ilkokul'da 50 bin öğrenciye 3 bin 220 TL, ortaokul'da 50 bin öğrenciye 3 bin 750 TL, liselerde 3 bin 750 TL ve temel liselerde öğrenci başına 3 bin 220 TL olmak üzere 110 bin öğrenciye destek verilecek. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel liselerde toplam 230 bin öğrenciye destek verilecek.

DESTEKTEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDEN 48-66 AY YAŞ GRUBUNDA OLANLAR YARARLANACAK

2015-2016 eğitim ve öğretim yılında sayılan okul kademe ve türleri için önceki yıllarda destek verilen öğrenci sayısı dâhil toplam 350 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecek. İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecek. Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin illere dağıtımında şu katsayılar kullanılacak: "Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyesi 1. Bölge'de katsayı 0,95, 2. Bölge'de katsayı 0,95, 3. Bölge'de katsayı 1, 4. Bölge'de katsayı 1, 5. Bölge'de katsayı 1,2 ve 6. Bölge'de katsayı 1,3"

Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubunda olanlar eğitim öğretim desteğinden yararlanabilecek. İllere okul türlerine göre ayrılan öğrenci kontenjanından az talep gelmesi durumunda, Millî Eğitim Bakanlığı boş kalan kontenjanları aynı okul türünden talebin fazla olduğu illerde kullanabilecek. Eğitim öğretim desteği, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkili olacak. Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ise Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı yetkili. Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu tebliğ, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2015, 11:27

Mehmet

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER